T-Shirt พร้อมโลโก้หรือข้อความงานกิจกรรมต่างๆ

เสื้อยืด T-Shirt มีสีและเนื้อผ้าต่างๆให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน